28.03.2018 08:46

Stanovisko k reportáži na Stream.cz

Společnost Agrofert, resp. její dceřiná společnost Deza, tímto reaguje na reportáž redaktora Jana Tuny na portálu Stream.cz. Reportáž bohužel považujeme za značně zavádějící, manipulativní a účelovou. Jejím cílem evidentně je vystaršit veřejnost, nutno ovšem říci, že zbytečně. Problematika je značně složitá, zjednodušeně však lze říci, že předměty, jako jsou plastové hračky, pláštěnky nebo vnitřní podlahové krytiny, již mnoho let nebezpečné ftaláty neobsahují. Hovoříme o výrobcích, které jsou původem ze zemí EU. Společnost Deza vyrábí podle všech platných zákonů a dalších předpisů některé povolené a bezpečné druhy ftalátů, jde však o průmyslové produkty určené k prodeji a ke zpracování u dalších výrobců. Používají se například u izolací venkovních elektrických kabelů a podobně. Běžný spotřebitel prakticky nemá možnost s nimi přijít do přímého kontaktu. S politováním musíme konstatovat, že kromě písemné odpovědi, kde jsme se vše snažili pečlivě vysvětlit, jsme v reportáži nedostali možnost se přímo vyjádřit, na rozdíl od několika našich kritiků. Pro úplnost níže zveřejňujeme naši původní písemnou odpověď panu Tunovi v celém rozsahu.

 

Karel Hanzelka

tiskový mluvčí

Agrofert, a. s.   

Dobrý den pane Tuno,

 

posílám požadované informace a vyjádření. Jedná se o širokou a obsáhlou tématiku, proto jsem kdykoliv ochotný zmíněné informace upřesnit a doplnit.

Společnost DEZA plní veškeré závazky vyplývající z evropských nařízení a národních zákonů. Jako dlouholetý výrobce ftalátových změkčovadel jsme na základě nařízení Evropské komise 1907/2006 (známé pod zkratkou REACH) v roce 2009 podali k Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) registrační dokumentaci k těmto pěti ftalátovým produktům:

1/ Dibutylftalát (DBP)

2/ Disobutylftalát (DIBP)

3/ Di-2-ethylhexylftalát (DEHP)

4/ Diisononylftalát (DINP)

5/ Di-propyl-heptylftalát (DPHP)

Udělená registrace nás opravňovala k pokračování výroby zmíněných látek. V tomto období však začal klesat zájem našich odběratelů o tzv. nižší ftaláty DBP, DIBP a DEHP. Pokles zájmu byl vyvolán informacemi na trhu, že tyto nižší ftaláty budou zařazeny na seznam látek podléhající povolení (tzv. autorizaci). K tomuto zařazení na seznam látek podléhajících povolení (příloha 14 nařízení REACH) došlo v roce 2012. V příloze 14 byl také stanoven termín podání a rozhodčí datum (tzv. sunset day), po kterém společnost, která nepožádala o autorizaci, musela danou výrobu ukončit.

Naše společnost DEZA musela na tento vývoj reagovat. Zvažovali jsme všechny možnosti vyplývající z analýzy vývoje na trhu těchto produktů, zabezpečení vstupních surovin pro alternativní výrobu a legislativních kroků.

Na základě rozhodnutí vedení společnosti jsme připravili a podali žádost o autorizaci dvou ftalátových výrobků.

1/ Dibutylftalát (DBP), ale pouze pro tato tři použití: rozpouštědlo při výrobě maleinanhydridu, zpomalovač hoření ve výrobě výbušnin, výroba kyslíkových senzorů v automobilových katalyzátorech. Tento produkt již tedy není používán jako změkčovadlo PVC. Zmíněnou autorizaci jsme od Evropské komise na návrh Výboru pro posuzování rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) obdrželi v roce  na dobu 12 let.

2/ Druhým produktem pro který jsme žádali autorizaci byl di-2-ethylhexylftalát) (DEHP). U tohoto výrobně pro nás významnějšího produktu jsme žádali autorizaci jako změkčovadla PVC a dalších alternativních užití. I přesto, že jsme zmíněnou dokumentaci a žádost předložili včas, doposud Evropská komise nerozhodla o udělení, případně neudělení zmíněné autorizace a to i přesto, že Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) navrhla Evropské komisi udělení autorizace na dobu 4 let.  Tato patová situace, která je dnes spíše v politické než věcné rovině, umožňuje nadále používat tento typ ftalátu jako změkčovadla v PVC. Trh EU však na tento vývoj reagoval poklesem používání tohoto ftalátu a jeho nahrazením vyššími ftaláty (DINP a DPHP).

Z obchodních a strategických důvodů v jsme v roce 2014 ukončili výrobu Diisobutylftalátu (DIBP) a o autorizaci této látky, která se také objevila na seznamu látek podléhající autorizaci, jsme nežádali.

Samotní odběratelé začali ještě před začátkem procesu autorizace hledat alternativy těchto dlouhodobě používaných změkčovadel PVC. Již v letech 2009 a 2010 jsme na základě stupňujících se legislativních požadavků na tzv. nižší ftaláty a prohlubující se nižší zájem o tyto výrobky začali sami hledat alternativu této výroby. Touto alternativou byly tzv. vyšší ftaláty, jejichž výroba také vychází z ftalynhydridu, který naše společnost vyrábí. Druhou vstupní surovinou jsou tzv. vyšší alkoholy, jejichž dodávky jsme museli nejprve zajistit. DINP a DPHP jsou spolu společně s neftalátovými změkčovadly bezpečnou používanou alternativou v EU tzv. nižších ftalátových změkčovadel.

DEZA disponuje nominální výrobní kapacitou všech ftalátů 50 kt za rok. Před omezováním výroby tzv. nižších ftalátů jsme ročně vyráběli cca 30 kt DEHP a 2 kt DBP. Již v roce 2009 jsme vyrobili prvních několik stovek tun DINP. DPHP jsme poprvé vyrobili až v roce 2011. Během následujících let začala výroba těchto vyšších ftalátů stoupat a to v závislosti na zajišťování vstupní suroviny a ruku v ruce s klesajícím zájmem o tzv. nižší ftaláty. V minulém roce jsme již vyrobili 35 kt DINP a 7 kt DPHP. Výroba DEHP je prozatím na úrovni 8 – 10 kt za rok. DBP vyrábíme v množství několik stovek tun za rok.

Když to mám shrnout, tak DEZA aktivní kroky proti zákazu DBP a DEHP nečinila. Vždy jsme se drželi a vycházeli z platné legislativy. Vyráběné ftaláty dále nezpracováváme, ale prodáváme k dalšímu využití, které je široké. Hlavním užitím jsou změkčovadla do PVC. Za poslední roky postupně navyšujeme výrobu bezpečných ftalátů (DINP a DPHP) a utlumujeme výrobu nižších ftalátů (DIBP, DBP a DEHP).  

S pozdravem

Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.

Vedoucí vývoje a technické kontroly

Tiskový mluvčí

DEZA, a.s.

Tisknout


Víte, že...

  • počátky závodu sahají do roku 1892, kdy Julius Rütgers založil v Ostravě továrnu na destilaci dehtu?
  • Deza zásobuje teplem město Valašské Meziříčí i další průmyslové podniky?
  • Deza má vlastní námořní překladištní terminál v polském Štětíně?
  • Deza je nositelem ocenění Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii?
  • Deza patří mezi největší zaměstnavatele v regionu?


Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

       

© 2023, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Etický kodex společnosti

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Tato webová prezentace nepoužívá žádné měřící kódy třetích stran pro sledování návštěvnosti stránek.