Soutěž pro žáky základních škol „Život a chemie“

Chemický průmysl je jedním z odvětví, které mají na Valašsku dlouhou tradici. Vždyť již staří Valaši znali a hojně používali destilaci, uměli tavit sklo…

ISŠ - COP Valašské Meziříčí, která se výchovou mladých chemiků se v regionu zabývá, uspořádala spolu s firmami DEZA, a. s. a CS Cabot, s.r.o. v tomto školním roce pro žáky 8. a 9. tříd základních škol soutěž „Život a chemie“. Tématem prvního ročníku byla „voda“.

A proč takovou soutěž? Jednoduše proto, aby se žáci, ale i jejich rodiče a širší veřejnost mohli dozvědět zajímavým způsobem, kde a jak nás v životě „chemie“ obklopuje, kde všude se s ní potkáváme, často aniž bychom o tom věděli. Cílem soutěže tedy bylo posílit vědomí žáků, rodičů a veřejnosti v oblasti chemie, v oblasti bezpečnosti chemických provozů ve firmách DEZA, a.s., a CS Cabot, spol. s r.o., zdůraznění ekologického aspektu ve výchově a seznámení se s chemií zábavnou formou na půdě školy a firmy.

Soutěž probíhala od začátku října 2012 do konce dubna 2013 a skládala se celkem ze čtyř oblastí – oblast základní školy, oblast ISŠ-COP, oblast rodiče a oblast firmy.

A jak vše dopadlo?

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se konalo ve čtvrtek 30. 5. 2013 v aule ISŠ – COP za přítomnosti zástupců sponzorů Ing. Jaroslava Obermajera, Ph. D. ze společnosti DEZA, a. s., Mgr. Marcely Janišové z firmy CS CABOT, s.r.o., a rovněž za přítomnosti 1. místostarosty Valašského Meziříčí MUDr. Miroslava Krchňáka.
V kategorii škol zvítězila meziříčská ZŠ Masarykova, která si za 1. místo odnesla kufříkovou sadu Barva plamene a laboratorní digitální váhy Ohaus. Ostatní školy získaly za účast v soutěži kompaktní pH – metr.

V kategorii žáků 1. místo vybojovala žačka ze ZŠ Masarykova Kateřina Tichá. Za vítězství obdržela notebook HP ProBook 4540s. Stříbrnou příčku obsadil rovněž žák ze ZŠ Masarykova Tomáš Lacina, který získal smartphone Sony MT27. Pomyslnou bronzovou medaili si odnesl Šimon Marek ze ZŠ 5. května Rožnov p. R., který byl oceněn tabletem Google Nexus 7. I na ostatní žáky čekaly hodnotné ceny. 4. až 10. místo bylo oceněno externím harddiskem Transcend 1 TB, 11. až 19. místo uzavřenými sluchátky Sennheiser HD 407, 20. místo bezdrátovou myší Logitech M325 a pro všechny ostatní zúčastněné žáky byly přichystány 4 GB flashdisky Transcend.

Velké poděkování patří paním učitelkám chemie z výše uvedených škol, které se nemalou měrou spolupodílely na koordinaci, administraci a hodnocení soutěže. Jmenovitě jsou to Mgr. Magdaléna Dvořáková, Mgr. Jana Veselá, Mgr. Alena Michalčáková, Mgr. Marcela Matyščáková, Mgr. Jaroslava Ševčíková, Ing. Markéta Marková, Ing. Adéla Hromadová a Mgr. Radka Macháňová.

„Vítězům blahopřejeme. Všem soutěžícím žákům i školám děkujeme za účast a přejeme, aby jim zasloužené ceny přinesly co nejvíce užitku nejen při dalším vzdělávání,“ uvedl na závěr ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek.

Jak to vlastně všechno probíhalo?

Cíl soutěže

Cílem soutěže je posílit vědomí žáků, rodičů a veřejnosti v oblasti chemie, v oblasti bezpečnosti chemických provozů ve firmách DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. s r.o., zdůraznění ekologického aspektu ve výchově a seznámení se s chemií zábavnou formou na půdě školy a firmy.

Koncepce soutěže

Tato soutěž bude probíhat od října 2012 do dubna 2013. Je určena pro žáky druhého stupně základních škol. Žáci budou v průběhu školního roku získávat v jednotlivých oblastech kredity, po jejichž sečtení bude znám vítěz, a to jak z řad jednotlivců, tak z řad zapojených škol. Celá soutěž se bude skládat celkem ze čtyř oblastí:

1. Základní školy
2. ISŠ – COP
3. Rodiče
4. Firmy (Deza, a. s., CS Cabot, spol. s r. o.)

Oblast č. 1 – základní školy

Aktivity v této oblasti probíhají na zapojené základní škole pod vedením příslušného učitele, který bude aktivity zadávat, vyhodnocovat a sledovat.
Činnosti v dané oblasti:
Vyhledávání informací na dané podtéma měsíce (celkem 7 podtémat). Společně s podtématem budou zaslány e-mailem vždy první pondělí v měsíci přihlášeným ZŠ soutěžní otázky, na které budou muset žáci samostatně najít odpovědi v odborné literatuře či na internetu. Vyhodnocení otázek bude v kompetenci pověřeného učitele základní školy, a to dle hodnotících standardů, zaslaných ISŠ – COP.

Podtémata:

 • Říjen – Koloběh vody v přírodě.
 • Listopad – Skupenství vody.
 • Prosinec – Pitná voda a její výroba.
 • Leden – Tvrdost vody.
 • Únor – Voda v průmyslu, užitková voda.
 • Březen – Odpadní voda a její čištění.
 • Duben – Voda v chemické laboratoři a chemickém průmyslu.

Každé čtvrté pondělí v měsíci bude kontaktním osobám ze základních škol zaslán e-mailem tzv. „zábavný kvíz“, který se bude věnovat podtématu daného měsíce. Za správné zodpovězení kvízu obdrží žáci základních škol patřičné kreditové ohodnocení, které provede pověřený učitel základní školy na základě hodnotících standardů, které rovněž zašle ISŠ – COP.
Vždy 1 krát měsíčně příslušný učitel základní školy zasílá e-mailem na adresu ISŠ – COP vyhodnocení z obou činností (jmenný seznam s přidělenými kredity).
Maximální počet kreditů je 20 za správné vyhledání informací a 20 za správně vyřešený kvíz pro dané podtéma. Celkem za oblast tedy max. 280 K.

Oblast č. 2 – ISŠ – COP

Příprava a realizace této oblasti je v plné kompetenci ISŠ – COP, a jejím základem je:
Dva jednoduché praktické úkoly v laboratořích ISŠ – COP v průběhu celého roku, na každý z těchto úkolů bude vyhlášeno několik termínů tak, aby si skupiny žáků ze základních škol mohly vybrat.

Témata praktických úkolů:

 • Stanovení pH, konduktivity a alkality vody.
 • Stanovení tvrdosti, obsahu vápníku a hořčíku ve vodě.

Vzorky stanovovaných vod by si žáci měli donést i sami z různých zdrojů (pitná voda, povrchová voda – potok nebo řeka, podzemní voda – studna, pramenitá voda – studánka).

Termíny praktických úkolů:

1. téma: 9. 10., 23. 10., 13. 11., 27. 11. vždy v 8:00 hod. a 10:00 hod.; 11. 12. v 13:00 hod.
2. téma: 15. 1., 12. 2., 5. 3., 19. 3. vždy v 8:00 hod. a 10:00 hod.; 9. 4. v 13:00 hod.
Jiný termín po dohodě (výjimečně).

Organizačně bude skupinu žáků doprovázet odpovědný učitel základní školy. Každé téma se žákovi hodnotí pouze jednou, plnění úkolů je hodnoceno učitelem ISŠ – COP.
Maximální počet kreditů je 30 za každé téma. Kromě účasti bude sledována také přesnost stanovení neznámého vzorku. Celkem za oblast tedy max. 60 K.

Oblast č. 3 – rodiče

Tato část soutěže bude vyžadovat spolupráci žáka s rodiči a žáka se školou. Činnosti spojené s touto oblastí:

 • Bude probíhat měření spotřeby studené a teplé vody v rodině.

nebo

 • Bude probíhat sledování pitného režimu u žáka a jednoho rodiče (v případě, že domácnost nemá přívod vody z vodovodního řádu).

Na začátku soutěže bude základním školám (žákům) poskytnut záznamový arch pro zaznamenání měřených hodnot. Jedenkrát za měsíc příslušný učitel základní školy vyhodnocuje kontinuitu zaznamenaných výsledků.
Vyhodnocení splnění bude v kompetenci pověřeného učitele základní školy, a to dle hodnotících standardů, zaslaných ISŠ – COP. Výsledky zasílá na ISŠ – COP jeden krát měsíčně.
U tohoto bodu se nejedná o marketingový průzkum, ale o výchovnou metodu, vedoucí k uvědomění si hodnoty vody. Pravidelně bude školám zaslán údaj o spotřebě vody k různým technologickým úkonům v provozu zúčastněných firem, aby si žáci mohli přepočítat spotřebu vody ve své domácnosti na využití při výrobě.
Maximální počet kreditů je 10 týdně (za úplné vyplnění a včasné odevzdání tabulky). Celkem za oblast tedy max. 300 K.

Oblast č. 4 – firmy (DEZA, a. s., CS Cabot spol. s r. o.)

Firmy budou organizovat exkurze ve svých provozech, a to jak pro žáky, rodiče tak i pro veřejnost. 

 • 4 termíny pro organizovanou návštěvu v době výuky
  Deza, a .s. – 12. 10., 7. 12., 15. 2., 22. 3. (vždy v 9:00 hod.)
  CS Cabot, s.r.o. – 22. 11., 7. 3., 28. 3., 25. 4. (vždy v 10:00 hod.)
 • 2 termíny pro návštěvníky (rodiče, žáci)
  Deza, a. s. – 1. 11., 14. 3. (odpoledne)
  CS Cabot, s.r.o. – 21. 2., 28. 3. – (vždy v 14:45 hod.)

Kontaktní osoby pro objednání exkurze:

Deza, a. s. – Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D., 724 011 608,
CS Cabot, s.r.o. – Mgr. Marcela Janišová, 724 002 481,

Po skončení exkurze jmenný seznam s přidělenými kredity zasílá odpovědný pracovník firmy na ISŠ – COP. Kredity mají dvojí hodnotu: vyšší u návštěvy v termínech návštěv pro veřejnost.
Exkurze v době výuky se žák v daném podniku může zúčastnit jen jednou. Exkurzí pro návštěvníky v odpoledních hodinách se žák může zúčastnit obou v každém podniku (budou tematicky odlišeny).
Maximální počet kreditů je 30 za exkurzi daného podniku v době výuky a 75 za exkurzi pro návštěvníky v odpoledních hodinách. Celkem za oblast tedy max. 360 K.


Víte, že...

Soutěž organizuje ISŠ – COP Valašské Meziříčí ve spolupráci s firmami DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. s r. o.?

Harmonogram událostí

 • 25. 6. 2012 - schůzka v aule ISŠ – COP se zástupci základních škol, ISŠ – COP a firem.
 • 31. 8. 2012 - termín pro zaslání přihlášek do soutěže.
 • 26. 9. 2012 - zahájení soutěže, publicita atd..

Termíny praktických úkolů na ISŠ – COP:

 • 1. téma: 9. 10., 23. 10., 13. 11., 27. 11. vždy v 8:00 hod. a 10:00 hod.; 11. 12. v 13:00 hod.
 • 2. téma: 15. 1., 12. 2., 5. 3., 19. 3. vždy v 8:00 hod. a 10:00 hod.; 9. 4. v 13:00 hod.

Termíny exkurzí pro organizovanou návštěvu v době výuky:

 • Deza, a.s. – 12. 10., 7. 12., 15. 2., 22. 3. (vždy v 9:00 hod.).
 • CS Cabot, s.r.o. – 22. 11., 7. 3., 28. 3., 25. 4. (vždy v 10:00 hod.)

Termíny exkurzí pro návštěvníky (rodiče, žáci):

 • Deza, a.s. – 1. 11., 14. 3. (odpoledne).
 • CS Cabot, s.r.o. – 21. 2., 28. 3. – (vždy v 14:45 hod.)

Vyhodnocení soutěže

Hodnotné ceny do soutěže přinášejí spolupracující firmy a budou vyhodnoceny následující kategorie:

a) Jednotlivci – 20 nejlepších žáků
b) Školy – 3 nejúspěšnější ZŠ

Kritériem pořadí je součet získaných kreditů v jednotlivých oblastech. Maximální počet získaných kreditů za celou soutěž je 1000.Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

       

© 2023, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Etický kodex společnosti

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Tato webová prezentace nepoužívá žádné měřící kódy třetích stran pro sledování návštěvnosti stránek.