Energie

Díky naší Energetice dokážeme pro všechny náše provozy a externí odběratele zajistit vlastní výrobu a dodávku tepla, elektrické energie, inertního a tlakového vzduchu. Pro tyto činnosti vlastníme příslušné licence.

Provozujeme lokální distribuční soustavu v souladu s Pravidly provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS) schválené Energetickým regulačním úřadem
dne 27. 11. 2013.

 

Výroba a rozvod tepla

Výrobu tepla nám zajišťují kotle teplárny a dopalovny. Menšími zdroji jsou spalovna průmyslových odpadů, výrobna ftalanhydridu a spalovací zdroj kapalných paliv. Teplo v závodě rozvádíme parními potrubními rozvody o třech tlakových úrovní a horkovodním potrubním rozvodem.

Přibližně 85 % vyrobeného tepla spotřebujeme na provoz přímo v areálu DEZA, a. s., cca 15 % tepla je dodáno do vnějších parních rozvodů. Největšími externími odběrateli jsou CZT Valašské Meziříčí, Masný průmysl Krásno, Městská prádelna a čistírna, Mlékárna Valašské Meziříčí.

 

Elektrická energie

Elektrickou energii získáváme z vlastní výroby a rozvodné sítě ČEZ Distribuce, a. s..

Díky Energetice v současnosti provozujeme vlastní zdroje elektrické energie na teplárně za pomocí dvou protitlakých parních turbogenerátorů o instalovaném elektrickém výkonu: TG 4 – 10,8 MW a TG 3 - 4,133 MW a dvou točivých redukcí páry o instal. elektrickém výkonu: 1.stupeň TR 1 – 0,970 MW a 2.stupeň TR 2 – 0,630 MW.

Vlastní výroba elektřiny probíhá na uvedených turbogenerátorech TG 4 a TG 3, točivých redukcích TR 1 a TR 2 a je závislá na odběru páry. Vyráběná elektřina je dodávána především do vlastního závodu. Pouze v zimních měsících je případný přebytek elektřiny dodáván do rozvodné sítě ČEZ Distribuce, a.s. Zajišťujeme také distrubuci elektřiny pro firmu CS Cabot a několik dalších drobných odběratelů.