Produkty

Jsme předním zpracovatelem černouhelného dehtu a benzolu v Evropě. Z těchto dvou základních surovin se v naší společnosti vyrábí široké spektrum produktů, které slouží převážně jako suroviny v navazujících průmyslových odvětvích. V konečném důsledku je však možné se s našimi výrobky potkat v produktech každodenního použití. Jedná se zejména o výrobky z plastů, pryskyřic, hliníku, dále se vyskytují ve výrobcích z gumy, v pigmentech a barvivech. Některé výrobky mají použití, které lze označit jako speciální, je to např. prostředek k hubení molů, případně impregnační olej na dřevo.

 

Smola

Smola je název pro destilační zbytek z destilace černouhelného dehtu. Dehet vzniká jako vedlejší produkt při výrobě koksu. Koks je následně využit při produkci surového železa.  Vysokým obsahem uhlíku a tekutou konzistencí za vyšších teplot hraje smola klíčovou roli při výrobě speciálních uhlíkových materiálů. Využití nachází smola zejména jako pojivo koksu při výrobě uhlíkových a grafitových elektrod pro výrobu hliníku a oceli. Smola je produkována v různých specifikacích dle přání zákazníků.

Dehtové oleje

Destilací se z dehtu separuje smola a různé dehtové oleje. Některé dehtové oleje slouží k výrobě čistých látek, jako naftalen, antracen a karbazol, jiné dehtové oleje jsou využívány jako směsi. Jedná se především o kreosotový olej, olej na saze a prací olej. Kreosotový olej je využíván k tlakové impregnaci pražců a dřevěných sloupů různého použití. Nejrozšířenějším využitím sazí, které jsou vyráběny z oleje na saze, je zpevňující plnivo pro pneumatiky a jiné výrobky z gumy. Prací olej je používán v chemických částech koksoven pro oddělení surového benzolu z koksárenského plynu a jiné speciální účely.

Smola pojivová

chemický název: smola dehtová
CAS: 65996-93-2

Prací olej

chemický název: kreozotový olej, acenaftenová frakce – prací olej
CAS: 90640-84-9

Smola impregnační

chemický název: smola dehtová
CAS: 65996-93-2

Anthracenový olej frakce II

chemický název: těžký anthracenový olej, prací olej
CAS: ----------------

Surovina pro saze

chemický název: není
CAS: ---------------

Dehtový olej

chemický název: není
CAS: -------------

 

Ftalanhydrid a estery

Oxidací naftalenu a o-xylenu je vyráběn ftalanhydrid. Estery ftalanhydridu mají největší využití při výrobě plastů, kde hrají roli změkčovadel. Z esterů ftalanhydridu je vyráběno i polyesterové nebo alkydové pryskyřice. Ftalanhydrid je rovněž ceněná chemická surovina pro výrobu léčiv, barev, pigmentů nebo např. retardérů hoření.

Ftalanhydrid šupinkový / kapalný

Chemický název: Ftalanhydrid, Anhydrid kyseliny ftalové
CAS číslo: 85-44-9

Diisononylftalát (DINP)

Chemický název: Diisononylester kyseliny ftalové
CAS číslo: 28553-12-0

Dipropylheptylftalát (DPHP)

Chemický název: bis(2-propylheptyl)- ftalát
CAS číslo: 53306-54-0

Dibutylftalát (DBP)

Chemický název: Dibutylester kyseliny ftalové
CAS číslo: 84-74-2

Dioktyladipát (DOA / DEHA)

Chemický název: Di(2-ethylhexyl)ester kyseliny adipové
CAS číslo: 103-23-1

 

Benzen

Benzen je základní složkou surového benzolu, který vzniká vypírkou koksárenského plynu pracím olejem v chemické části koksovny. Hydrogenační rafinací a následnou destilací je z benzolu získán benzen o vysoké čistotě. Benzen je základní složkou mnoha polymerních látek využívaných v každodenním životě, jako je polystyren, PET, nylon, polykarbonáty, polyuretany,….

chemický název: benzen
CAS: 71-43-2

 

Aromatická rozpouštědla

Vedlejšími složkami surového koksárenského benzolu jsou toluen, xyleny a solventní nafty. Tyto látky a jejich směsi jsou ze surového benzolu získávány hydrogenační rafinací a destilací. Toluen je jedno z nepoužívanějších organických rozpouštědel. Používá při výrobě nebo aplikaci barviv, laků, gumárenských výrobků, lepidel, silikonových tmelů, léčiv a jiných chemických přípravků. Jako chemická surovina slouží k výrobě např. kyseliny benzoové a toluen-diizokyanátu, který je základním článkem polyuretanových pěn. Toluen je používán i jako látka zvyšující oktanové číslo benzínů pro závodní benzínové motory. Xyleny a solventní nafty mají svoje využití jako rozpouštědla barev, laků, tmelů, lepidel,…

Toluen 99%

chemický název: toluen
CAS: 108-88-3

Xylen technický

chemický název: směs o,m,p-xylenu a ethylbenzenu
CAS: 1330-20-7

BTX frakce

chemický název: směs benzenu, toluenu a xylenu
CAS: 101896-26-8

Solventní nafta

chemický název: směs vyšších aromatických uhlovodíků
CAS: 92062-36-7

 

Síra a soda

Síra a soda jsou vedlejšími výrobky naší produkce, které mají široké využití v navazujících chemických výrobách.

Uhličitan sodný – vodný roztok 20 – 25%

chemický název: uhličitan sodný
CAS: 497-19-8

Síra 99% - kapalná

chemický název: síra
CAS: 7704-34-9

 

Fenoly, kresoly, kresolové kyseliny

Destilací dehtu je mimo jiné získáván olej s vysokým obsahem fenolů. Extrakcí kyselých fenolů a následnou destilací tohoto oleje je vyráběn čistý fenol i směsi fenolů, kresolů a xylenolů. Fenol je základní surovina bisfenolu A jehož kondenzací s jinými látkami vznikají polykarbonáty a epoxidové pryskyřice. Fenol, kresoly a xylenoly jsou základní složkou pro fenolické pryskyřice.

Fenol 99%

chemický název: fenol
CAS: 108-95-2

o-Kresol 99%

chemický název: o-kresol
CAS: 95-48-7

m,p-Kresolová směs

chemický název: směs kresolů
CAS: 84989-04-8

Xylenolová směs

chemický název: směs xylenolů, kresolů a ethylfenolů, kresolové kyseliny
CAS: 84989-06-0

3,5-Xylenolová frakce

chemický název: směs bohatá na 3,5-xylenol a další kresoly a xylenoly
CAS: 84989-07-1

3,5-Xylenol 99%

chemický název: 3,5 xylenol
CAS: 108-68-9

 

Naftalen

Naftalen je v černouhelném dehtu zastoupen v množství cca 10%. Z dehtu je destilací oddělován naftalenový olej, který se dále po odstranění fenolů destilačně a rafinačně čistí. Výsledný produkt je vyráběn ve dvou kvalitách, technický naftalen s koncentrací naftalenu přes 97% a čistý naftalen mající čistotu přes 99%.  Kromě výroby ftalanhydridu je naftalen využívá pro výrobu povrchově aktivních látek, pigmentů, barviv, léků a jiných chemikálií. Naftalen je známý především jako prostředek na hubení molů, ničících oblečení. V poslední době sílí jeho význam jako suroviny pro výrobu superplastifkátorů do betonu. Hydrogenovaný nebo částečně hydrogenovaný naftalen je používán jako málo těkavé organické rozpouštědlo.

Naftalen surový 97%

chemický název: naftalen surový
CAS: 91-20-3

 

Naftalen rafinovaný 99%

chemický název: naftalen rafinovaný
CAS: 91-20-3

 

Aromatické speciality

Destilací dehtu se mimo jiné získává olej s vysokou koncentrací antracenu a karbazolu. Následnou krystalizací v kombinací s velmi účinnou vakuovou destilací jsou vyráběny čisté látky antracen a karbazol. Čistý karbazol se používá k výrobě pigmentů a léčiv. Čistý antracen se kromě léčiv, barviv a insekticidů používá na výrobu antrachinonu. Mimo to je antracen UV senzitivní látka a díky tomu má své speciální využití. Antrachinon je vyráběn z anthracenu a to v Organiku Otrokovice. Výroba antrachinonu probíhá na speciálním katalyzátoru, který si pro tyto účely dokážeme sami vyrobit. Antrachinon je nejčastěji používán jako přísada při výrobě papíru.

Anthracen

chemický název: anthracen
CAS: 120-12-7

Karbazol

chemický název: karbazol
CAS: 86-74-8

Anthrachinon

chemický název: anthrachinon
CAS: 84-65-1

Acenaften

chemický název: acenaften
CAS: 83-32-9

Tetralin

chemický název: 1,2,3,4 - tetrahydronaftalen
CAS: 119-64-2

Pyren

chemický název: pyren,
CAS: 129-00-0