Granty

Každoročně poskytuje finanční prostředky zde působícím neziskovým organizacím, které zajišťují veřejně prospěšné činnosti a pomáhají k rozvoji a ochraně životního prostředí. 

 

Podporu cílíme na projekty, které nám toho pomohou dosáhnout, jedná se zejména o:

Podporu vzdělání a zvyšování úrovně vzdělanosti.

Ochranu životního prostředí a podpory projektů trvale udržitelného rozvoje.

Podporu tělovýchovy a sportu.

Podporu rozvoje sociální a zdravotní péče a ochrany lidského zdraví.

Podporu kultury a ochrany kulturních a historických památek a tradic.

Podporu požární ochrany.

 

Důležité informace pro žadatele a příjemce finančních příspěvků:

Systém příspěvkové řízení je tříkolový, na základě termínu přijatých žádostí.

Žádosti o příspěvek je možno zasílat poštou, případně elektronicky na mail: granty@deza.cz.

Více informací k procesu žádosti o příspěvek naleznete zde.

Žádost o příspěvek je potřeba zaslat na předepsaném formuláři včetně povinných příloh. Formulář ke stažení naleznete zde.

Po ukončení daného projektu je obdarovaný povinen odevzdat vyúčtování, nejpozději do 31.1. následujícího roku po obdržení finančních prostředků. Vyúčtování předkládají pouze ti žadatelé, kterým byl schválen a poskytnut finanční dar ve výši 25.000,- Kč a více. Formulář pro vyhodnocení grantu naleznete zde.

Každý žadatel o finanční příspěvek by se měl seznámit s našimi obecnými pravidly pro poskytování finančních darů na obecně prospěšné účely.