Systémy řízení

Ve společnosti máme zavedenou integrovanou politiku, která vychází ze strategie kvalitního řízení výroby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí ve společnosti i v jejím nejbližším okolí.

Bezpečné a odpovědné chování

Uvědomujeme si, že vyrábíme a zpracováváme chemické látky, proto se v maximální možné míře zabýváme zlepšováním systému prevence pravděpodobnosti vzniku havárií, ochranou života a zdraví lidí a zvířat, životního prostředí, majetku v objektu a v nejbližším okolí. Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje se podílíme na informovanosti okolního obyvatelstva OtrokovicíchValaškém Meziříčí, včetně přilehlých obcí.


Ekologie

Uvědomujeme si možné dopady chemických výrob na životní prostředí. Abychom je minimalizovali, pravidelně investujeme do ekologizace svých výroben.

Naší snahou je snižovat veškeré emise škodlivin vznikající při samotné výrobě a skladování surovin a výrobků. 

Do ekologizace našich zařízení pravidelně investujeme.

Emise škodlivin do ovzduší jsou snižovány tak, že se postupně utěsňují veškerá technologická zařízení. Vznikající plyny, které jsou většinou zdrojem zápachu, jsou průběžně odváděny do lokálních spaloven, kde dochází k jejich dokonalému spálení. V souladu s politikou maximálního úsilí ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců věnuje DEZA velkou péči zeleni jak v areálu, tak v nejbližším okolí.

V souladu s evropskou legislativou REACH posuzujeme a vyhodnocujeme toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti našich výrobků. Dopady naší činnosti na životní prostředí každoročně uvádíme ve Zprávě o stavu a vývoji životního prostředí.


Responsible Care 

Ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR jsme byli mezi prvními, kteří se zapojili do iniciativy Responsible Care, dobrovolné celosvětově přijaté iniciativy chemického průmyslu, zaměřené na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení. Cílem této aktivity je neustálé zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, obyvatel, komplexní ochrana životního prostředí, protihavarijní připravenost a informační otevřenost v souvislosti s výrobou, distribucí a užíváním chemických látek.

 Osvědčení Responsible Care „Odpovědné podnikání v chemii“ jsme poprvé získali v roce 1996 a tento program od té doby pravidelně obhajujeme.

V rámci prosazování a plnění podmínek Responsible Care každoročně zpracováváme Výkaz Responsible Care s přehledem základních indikátorů, sledovaných tímto programem. Environmentální výkonnost je zhodnocena ve výroční Zprávě o stavu a vývoji životního prostředí.

Pro každý cyklus hodnocení programu zpracováváme Samohodnocení, které podléhá hodnocení nezávislými ověřovateli, jmenovanými Svazem chemického průmyslu ČR.