Udržitelnost

Jsme společensky odpovědnou firmou. Ochrana životního prostředí je naší prioritou a nedílnou součástí firemní kultury. Věnujeme ji náležitou péči a jsme odhodláni trvale snižovat emise do životního prostředí, efektivně optimalizovat spotřebu energií a snižovat uhlíkovou stopu. Věříme, že pouze odpovědný přístup a vhodně uplatněná opatření mohouSilver EcoVadis ochránit naši planetu pro budoucí generace.

Za aktivity v oblasti udržitelnosti získala společnost DEZA v roce 2023 stříbrnou medaili EcoVadis. Hodnocení EcoVadis je postaveno na ověřitelných mezinárodních standardech CSR, jako jsou zásady Global Compact, úmluvy Mezinárodní organizace práce, standardy Global Reporting Initiative a ISO 26000. EcoVadis analyzuje 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech základních oblastech.

Životní prostředí
Práce a lidská práva
Etika
Udržitelné zadávání veřejných zakázek

Dosud bylo hodnoceno více než 100 000 společností po celém světě, společnost DEZA si z hlediska udržitelnosti vedla lépe než 80 % všech hodnocených společností. Díky stříbrné medaili se řadíme mezi nejlépe hodnocených 25 %. Hodnocení EcoVadis potvrzuje náš závazek k udržitelnému rozvoji.

 

Uvědomujeme si možné dopady chemických výrob na životní prostředí. Abychom je minimalizovali, pravidelně investujeme do ekologizace svých výroben. Naší snahou je snižovat veškeré emise škodlivin vznikající při samotné výrobě, skladování surovin a výrobků.

Emise škodlivin do ovzduší jsou snižovány tak, že se postupně utěsňují veškerá technologická zařízení. Vznikající plyny, které jsou většinou zdrojem zápachu, jsou průběžně odváděny do lokálních spaloven, kde dochází k jejich dokonalému spálení. V souladu s politikou maximálního úsilí ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců, věnujeme velkou péči zeleni jak v areálu, tak v nejbližším okolí. V souladu s evropskou legislativou REACH posuzujeme a vyhodnocujeme toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti našich výrobků. Dopady naší činnosti na životní prostředí každoročně uvádíme ve Zprávě o stavu a vývoji životního prostředí.

Součástí procesu udržitelnosti pro rok 2030 je vypracování dekarbonizační vize naší společnosti. Konečným očekáváním je naplnění závazku Zelené dohody pro Evropu, která stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Od roku 1990 snížila společnost DEZA emise skleníkových plynů o 38,8%.

 

Základem společnosti jsou zaměstnanci a naše hodnoty, díky kterým se neustále posouváme a podílíme se na zlepšování životního prostředí jehož jsme součástí.

 

Zaměstnanci

Vztah našich zaměstnanců s vedením společnosti je založen na vzájemné úctě a otevřenosti. Naši zaměstnanci jsou pilířem celé společnosti, inspirací i hnací sílou k udržitelné budoucnosti. Jejich zdraví a bezpečnost na pracovišti je pro nás prioritou. Svým zaměstnancům poskytujeme množství atraktivních benefitů. Podporujeme je a umíme jim aktivně naslouchat. Jejich osobní rozvoj je pro nás důležitý, proto pracovat v naší společnosti znamená zdokonalovat své znalosti a dovednosti.

 

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je naší prioritou a nedílnou součástí firemní kultury. Začínáme vždy u sebe, jsme si vědomi vlastní zodpovědnosti. Ochraně životního prostředí proto věnujeme náležitou péči, v našem oboru se snažíme být dobrým příkladem. Jsme odhodláni trvale snižovat emise do životního prostředí, efektivně optimalizovat spotřebu energií a celkově zlepšovat uhlíkovou stopu. Věříme, že pouze odpovědný přístup a vhodně uplatněná opatření mohou ochránit naši planetu pro budoucí generace.

 

Společnost a naše hodnoty

Všímáme si lidí a věcí kolem nás, ochotně pomáháme Valašsku být lepším místem. Každoročně rozdělujeme milióny korun mezi charitativní a vzdělávací projekty napříč regionem. Podporujeme hendikepované a sociálně slabé spoluobčany. Radost nám dělá i podpora dětí a mládeže v kulturních a sportovních aktivitách. Jsme hrdí na mnohé naše kolegyně a kolegy, kteří věnují svůj volný čas neziskovým společnostem.